Regulamin

Date
lut, 12, 2019

Regulamin portalu papierowemotyle.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa sposób korzystania ze strony internetowej www.papierowemotyle.pl przez Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych.
 2. Strona internetowa papierowemotyle.pl umożliwia komunikację oraz wymianę informacji, opinii i spostrzeżeń przez Użytkowników Zarejestrowanych.

§2. Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte poniżej określenia oznaczają:
  1. Administrator – dziennik papierowemotyle.pl, z siedzibą w Sztumie.
  2. Autor – osoba, której jako twórcy przysługuje osobiste prawo autorskie. Autorowi przysługuje prawo do założenia Konta w ramach Serwisu bądź przekształcenia profilu utworzonego wcześniej przez Użytkowników Zarejestrowanych w Konto;
  3. Dane – dane informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
  4. Funkcjonalność/i – Usługi oferowane Użytkownikom w ramach Serwisu;
  5. Hasło – ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji ciąg znaków służący późniejszej autoryzacji Użytkownika w Systemie. Hasło musi składać się z od 6 do 30 znaków alfanumerycznych.
  6. Konto Użytkownika – przypisany do Użytkownika Zarejestrowanego zbiór danych w Serwisie, zawierający dane Użytkownika Zarejestrowanego niezbędne do jego autoryzacji w Serwisie oraz komunikowania się z innymi Użytkownikami Zarejestrowanymi i Użytkownikami. 
  7. Księgarnia – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która w ramach prowadzonej przez siebie działalności prowadzi detaliczną lub hurtową sprzedaż książek, czasopism, nut, map itp.;
  8. Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego, służący jego identyfikacji i wraz z Hasłem koniecznym do dokonania autoryzacji Użytkownika w trakcie uzyskiwania dostępu do Systemu;
  9. Prawa – autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, uprawnienie do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, patenty, dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe lub znaki towarowe lub prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych lub oznaczenia geograficzne, dobra osobiste bądź prawa o podobnym charakterze (odpowiednio);
  10. Recenzent – Użytkownik Zarejestrowany posiadający uprawnienia rozszerzone nadane przez Administratora. Zajmuje się pisaniem oficjalnych recenzji książek i publikacji recenzji w Serwisie;
  11. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu;
  12. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika w Serwisie, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika oraz zdefiniowaniu Loginu i Hasła;
  13. Serwis – strona www, znajdująca się pod adresem domeny internetowej lubimyczytać.pl, a taże innymi adresami internetowymi, pod którymi Administrator prowadzi Serwis, stanowiący platformę internetową będącą własnością Administratora, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych;
  14. Strony – Usługodawca i Użytkownik Zarejestrowany;
  15. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnej Urządzenia końcowego;
  16. Umowa – umowa o świadczenie Usług/Funkcjonalności zawierana podczas Rejestracji przez Użytkownika z Administratorem;
  17. Urządzenie końcowe – urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci telekomunikacyjnej;
  18. Usługa – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), odbywająca się poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
  19. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu;
  20. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który utworzył Konto w wyniku prawidłowo przeprowadzonej Rejestracji, uprawniony do korzystania z Funkcjonalności Serwisu. W przypadku Kont utworzonych dla Autorów, Wydawców lub Księgarń, Administrator ma prawo przekazać Konto utworzone przez innego Użytkownika Zarejestrowanego właściwemu Autorowi, Wydawcy lub Księgarni;
  21. Wydawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która w ramach prowadzonej przez siebie działalności przygotowuje, opracowuje, a następnie drukuje czasopisma, książki, nuty, mapy itp. lub dokonuje ich publikacji w innej formie;
  22. Wymogi techniczne – wymagania techniczne po stronie Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego niezbędne do współpracy z Systemem Administratora;
  23. Zawartość – wszelkie treści umieszczone w Serwisie;
  24. Zgoda – oświadczenie woli, którego treścią jest wyraźna zgoda na przetwarzanie Danych osoby składającej oświadczenie wraz z wyraźną zgodą na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora lub jego kontrahentów;
  25. Znaki – wszelkie odnoszące się do Serwisu informacje zastrzeżone oraz wszystkie elementy Serwisu poddane ochronie na podstawie obowiązującego prawa.
 2. Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży teleinformatycznej lub prawniczej.

§ 3. Przedmiot usługi

 1. Poprzez Serwis – tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez Administratora – Użytkownikom oferowany jest dostęp do Funkcjonalności bądź możliwość korzystania z Zawartości – zgodnie z Regulaminem lub ewentualnymi dodatkowymi warunkami.
 2. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnienie w sieci Internet systemu prezentacji i wymiany informacji o Użytkownikach Zarejestrowanych oraz ich zainteresowaniach literackich, prowadzonego i utrzymywanego przez Administratora, w celu umożliwienia w ten sposób Użytkownikom Zarejestrowanym oceny i komentowania książek i innych publikacji. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych związane z przedmiotem Serwisu.
 3. Serwis zawiera Zawartość pochodzącą od Użytkowników, Administratora bądź jego kontrahentów, przy czym Administrator nie jest inicjatorem przekazu danych składających się na bądź będących elementem Zawartości nieoznaczonej w sposób niebudzący wątpliwości jako Zawartość pochodząca od Administratora, nie wybiera odbiorcy przekazu takich danych jak również nie wybiera ani nie modyfikuje informacji zawartych w takim przekazie.

§ 4. Dostęp do Serwisu

 1. Administrator umożliwia dostęp do Serwisu oraz korzystanie z Funkcjonalności jedynie pod warunkiem akceptacji wszystkich zapisów Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności, dokonywana w procesie Rejestracji, jest równoznaczna z zawarciem Umowy.
 2. Administrator udostępnia Regulamin oraz Politykę Prywatności Użytkownikom nieodpłatnie przed zawarciem Umowy w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą Systemu, którym posługuje się Użytkownik. Brak akceptacji zapisów Regulaminu oraz Polityki Prywatności lub zmian tychże dokumentów oznacza brak możliwości korzystania z Funkcjonalności Serwisu.
 3. Przeglądanie Serwisu oraz części jego Zawartości może być udostępnione dla każdego Użytkownika, przy czym zakres dostępu dla tych osób może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.

§5. Rejestracja Konta

 1. Rejestracja Konta w Serwisie odbywa się poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych: Loginu oraz Hasła, a także akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 2. Użytkownik dokonując Rejestracji i akceptując Regulamin oświadcza, iż:
  1. jest pełnoletni oraz nie został ubezwłasnowolniony w jakimkolwiek zakresie, bądź ma ukończone 13 lat i posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu;
  2. bierze na siebie odpowiedzialność za: 1) utrzymanie w tajemnicy danych dotyczących jego Konta Użytkownika, w tym hasła, 2) ograniczenie dostępu osób trzecich do Urządzeń końcowych oraz 3) za wszystkie czynności wykonywane w ramach bądź przy wykorzystaniu jego Konta, w tym modyfikację Zawartości Serwisu.

§6. Dane Użytkownika Zarejestrowanego

 1. Wszystkie dane podane podczas Rejestracji mogą być zmienione przez Użytkownika poprzez edycję profilu. Informacje przekazywane przez Użytkownika w procesie Rejestracji do Serwisu lub przez Użytkownika Zarejestrowanego podczas edycji profilu mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich w Serwisie, a tym samym zablokować Konto Użytkownika, jeżeli podawane przez niego Dane osobowe lub inne informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść niniejszego Regulaminu oraz dobre obyczaje lub naruszają moralność publiczną.
 2. Użytkownik Zarejestrowany może nieobowiązkowo udostępnić niektóre swoje Dane osobowe, takie jak nazwisko, miejsce zamieszkania lub zainteresowania. Powyższe Dane są jawne dla innych Użytkowników Zarejestrowanych Serwisu. Brak udostępnienia powyższych informacji może w pewnym stopniu ograniczyć dostępność Funkcjonalności.
 3. Domyślnie Dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika Zarejestrowanego są widoczne dla pozostałych Użytkowników. Zakres dostępności powyższych Danych Użytkownik Zarejestrowany może określić w ustawieniach w ramach Konta Użytkownika.

§7. Oświadczenie Użytkowników

 1. Zabrania się korzystania z Kont innych Użytkowników Zarejestrowanych.
 2. Dokonując prawidłowej Rejestracji Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na wykorzystywanie podanych przez niego danych osobowych i informacji przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, sieci telekomunikacyjne, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, przy czym publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie pozwalały na powiązaniem z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem Zarejestrowanym. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na udostępnianie danych osobowych kontrahentom Administratora w celach określonych powyżej.
 3. W procesie Rejestracji Użytkownik może wyrazić ponadto zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Administratora oraz od jego kontrahentów. Użytkownik Zarejestrowany w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania.
 4. Udostępniając treści w Serwisie Użytkownik Zarejestrowany:
  1. oświadcza, iż jest autorem zamieszczonej treści bądź posiada uprawnienia i zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby mogły być one zamieszczone jako Zawartość w Serwisie,
  2. wyraża nieodwołalną zgodę na udostępnianie i zamieszczenie przez Administratora powyższych treści bez ich istotnej modyfikacji, oraz wyraża zgodę na konwersję formatu pliku zamieszczonych danych,
  3. oświadcza, że udziela nieodwołalnej Administratorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie zamieszczanych przez Użytkownika Zarejestrowanego treści, ich utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, sieci telekomunikacyjne, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna,
  4. Recenzent, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zobowiązany jest do napisania i umieszczania oficjalnej recenzji książki w pierwszej kolejności w Serwisie, a w przypadku chęci zamieszczania treści utworu poza Serwisem, może zamieścić go wraz z podaniem adresu internetowego lub logotypy Serwisu lub hiperłącza bezpośrednio kierującego do treści recenzji zamieszczonej,
  5. zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszenia Praw do opublikowanych przez siebie treści, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.
 5. Odwołanie zgody wyrażonej w ust. 4 pkt b i c nastąpić może jedynie w formie pisemnej za uprzednią pisemną zgodą Administratora.
 6. Użytkownik i Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się nie podejmować jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na innych Użytkowników lub Użytkowników Zarejestrowanych, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się nie zamieszczać w Serwisie treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażających godność lub naruszających dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy, w szczególności treści dotyczących dyskryminacji rasowej, etnicznej, ze względu na płeć, religię, wiek, wyznanie lub pochodzenie.

§8. Ochrona Danych Użytkownika

 1. Przetwarzanie Danych Użytkownika podanych w procesie Rejestracji oraz Danych udostępnionych w utworzonym profilu przez Użytkownika Zarejestrowanego odbywa się za Zgodą Użytkownika. Administrator przetwarza Dane zgodnie z Polityką Prywatności oraz właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Baza danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych podlega ochronie prawnej. Każdy Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora, posiada prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych osobowych. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Administratora stanowi wyłączną podstawę usunięcia Konta Użytkownika.

§9. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem zapewnienia działania Serwisu bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, Użytkowników Zarejestrowanych lub osób trzecich.
 2. Wszelkie działania Użytkowników w ramach Serwisu powinny być zgodne z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami netykiety, w tym w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownik Zarejestrowany wyłącznie za wyraźną zgodą Administratora może kopiować, powielać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać w całości lub we fragmentach informacje, dane lub inne treści za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. W przypadku naruszenia zasad korzystania z Serwisu określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności zachowań zmierzających do usunięcia utworów zamieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników Zarejestrowanych, Administrator może czasowo zawiesić uprawnienia Użytkownika Zarejestrowanego związane z dokonywaniem przez niego zmian w Serwisie. W tym celu zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych, skontaktować się z Użytkownikiem Zarejestrowanym i poinformować o zachowaniu, które spowodowało zawieszenie uprawnień. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo odpowiedzieć oraz wyjaśnić swoje zachowanie. Administrator zobowiązuje się rozpatrzeć odpowiedź Użytkownika Zarejestrowanego i cofnąć zawieszenie uprawnień lub podtrzymać swoją decyzję o zawieszeniu. Administrator w przypadku podtrzymania decyzji o zawieszeniu zobowiązuje się ją uzasadnić. Użytkownik Zarejestrowany, którego uprawnienia związane z dokonywaniem przez niego zmian w Serwisie zostały zawieszone, może w każdym terminie skierować wniosek do Administratora o cofnięcie decyzji o zawieszeniu uprawnień.

§10. Uwarunkowania techniczne

 1. W Serwisie lub w ramach Konta Użytkownika mogą być zamieszczone elementy, takie jak:
  1. aktywne linki, umożliwiające Użytkownikowi lub Użytkownikowi Zarejestrowanemu dotarcie do stron internetowych innych niż Serwis; w przypadku stron internetowych innych podmiotów niż Administratora, Administrator zastrzega, iż nie ma on wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikuje oraz nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tychże stron politykę prywatności oraz zaleca zapoznanie się ze wszelkimi regulaminami i innymi dokumentami dotyczącymi polityki prywatności oraz oferowanych na tych stronach produktów lub usług,
  2. ramki,
  3. reklamy oraz pozostałe materiały promocyjne i reklamowe, w jakiejkolwiek formie i przekazie, w tym aktywne banery reklamowe.
 2. Do korzystania z Serwisu, Zawartości lub Funkcjonalności niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego urządzenia końcowego pozwalającego na korzystanie z Internetu, skrzynki pocztowej poczty elektronicznej (e-mail) oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w następujących wersjach lub nowszych z włączoną obsługą plików „cookies”:
  1. Internet Explorer 7,
  2. Mozilla Firefox 3,
  3. Opera 10,
  4. Google Chrome 8.
 3. Użytkownik i Użytkownik Zarejestrowany wyrażają zgodę na to, że Administrator może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące ich Urządzeń końcowych w formie oprogramowania typu „cookies”, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Serwisu. Cookies to informacje tekstowe, wysyłane przez serwis www i zapisywane po stronie Użytkownika i Użytkownika Zarejestrowanego, mające na celu umożliwienie Administratorowi podnoszenie jakości usług oraz zwiększanie zadowolenia Użytkownika i Użytkownika Zarejestrowanego dzięki przechowywaniu jego preferencji poruszania się po serwisie. Ograniczenie lub zablokowanie plików „cookies” przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego nie powoduje niemożności uczestnictwa w Serwisie, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików „cookies”.

§11. Korzystanie ze Znaków

Administrator oraz jego kontrahenci mają wyłączne prawo do korzystania ze Znaków. Uprawnienie do korzystania ze Znaków może zostać przeniesione na podmiot trzeci jedynie w postaci umowy, łączącej podmiot uprawniony do rozporządzania Znakiem z podmiotem trzecim. Na czas trwania Umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem Zarejestrowanym, Użytkownik Zarejestrowany ma prawo do korzystania ze Znaku jedynie w sposób określony obowiązującym prawem, w tym w ramach dozwolonego użytku. Użytkownicy nie mogą korzystać ze Znaków w inny sposób bez uprzedniej pisemnej oraz wyraźnej zgody Administratora. Zakres korzystania ze Znaków dotyczący konkretnego Autora, Wydawcy lub Księgarni może zostać ograniczony lub rozszerzony w drodze umowy cywilnoprawnej pomiędzy Administratorem i Autorem, Wydawcą lub Księgarnią.

§ 12. Uprawnienia rozszerzone

 1. Użytkownik Zarejestrowany może uzyskać uprawnienia rozszerzone, składając w tym celu drogą elektroniczną specjalny wniosek do Administratora. We wniosku zobowiązany jest określić zakres uprawnień, jakie chciałby posiadać oraz go uzasadnić. Administrator zobowiązuje się odpowiedzieć w terminie 14 (czternastu) dni na wyżej wspomniany wniosek poprzez udzielenie uprawnień Użytkownikowi Zarejestrowanemu lub odmowę udzielenia uprawnień. Brak odpowiedzi w wyżej zakreślonym terminie oznacza milczącą odmowę udzielenia rozszerzonych uprawnień Użytkownikowi Zarejestrowanemu.
 2. Zakres uprawnień rozszerzonych mogących przysługiwać Użytkownikom Zarejestrowanym dostępny jest w ramach Serwisu. Do takich uprawnień w szczególności należeć mogą uprawnienia z zakresie rozszerzonych możliwości edycji profili książek, recenzji książek, dodawania danych i informacji szczególnego rodzaju oraz łączenia profili poszczególnych osób lub pozycji.
 3. Autor, Wydawca lub Księgarnia mogą na etapie Rejestracji Konta określić, iż zamierzają założyć Konto Autora, Wydawcy lub Księgarni. W takiej sytuacji Administrator zobowiązuje się zweryfikować, czy osoba, która zamierza założyć Konto jako Autor, Wydawca lub Księgarnia posiada właściwości i cechy określone w § 1 ust. 1 pkt 2, 7 i 21 niniejszego Regulaminu. Założenie Konta lub przekształcenie profilu utworzonego wcześniej przez innych Użytkowników Zarejestrowanych w Konto odbywać się może także w sposób odrębny, przede wszystkim w drodze umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Administratorem a Autorem, Wydawcą lub Księgarnią.
 4. Autor, Wydawca lub Księgarnia posiada rozszerzone uprawnienia w zakresie dysponowania danymi, informacjami i materiałami audiowizualnymi dotyczącymi tych podmiotów. Do Autorów, Wydawców lub Księgarń nie stosuje się § 7 ust. 4 pkt c w zakresie wykorzystania udostępnionych danych w celach marketingowych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, sieci telekomunikacyjne, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, chyba że odrębna umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Autorem, Wydawcą lub Księgarnią stanowi inaczej. Umowa ta może rozszerzać lub zwężać zakres uprawnień przysługujących Administratorowi w zakresie dysponowania danymi zamieszczanymi w Serwisie w profilu Autora lub Wydawcy. Autorowi lub Wydawcy, który przekształcił profil utworzony wcześniej w Konto przysługuje prawo usunięcia z własnego profilu danych i informacji, które uważa za niestosowne, nieprawdziwe, naruszające jego dobra osobiste lub prawa autorskie.
 5. Celem umożliwienia Użytkownikom oraz Użytkownikom Zarejestrowanym szerszego dostępu do danych dotyczących Autorów, Wydawców lub Księgarń, profile Autorów, Wydawców lub Księgarń mogą zostać, za zgodą tych podmiotów zintegrowane z serwisami internetowymi i usługami innymi niż Serwis lubimyczytać.pl. Administrator nie odpowiada w pełnym dozwolonym prawem zakresie za treść danych zamieszczonych w innych serwisach, do których hiperłącze lub adres internetowy zamieszczony został przez Użytkowników Zarejestrowanych.

§13. Usunięcie Konta Użytkownika

 1. Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili usunąć swoje Konto Użytkownika z Serwisu dokonując określonych czynności określonych we wskazówkach znajdujących się w Pomocy. Usunięcie Konta Użytkownika powoduje usunięcie jego danych osobowych. Usunięcie Konta Użytkownika następuje na stałe i bezpowrotnie. Usunięcie Konta Użytkownika pozostaje bez wpływu na udzielone Administratorowi prawo do korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie. Usunięcie Konta Użytkownika powoduje, iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe i jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy. Na podstawie uzgodnień pomiędzy Administratorem a Autorem, Wydawcą lub Księgarnią, Strony mogą przyjąć, że usunięcie Konta Autora, Konta Wydawcy lub Konta Księgarni może być związane z usunięciem części danych, informacji lub materiałów audiowizualnych znajdujących się Serwisie.
 2. Wraz z momentem rozwiązania Umowy Login oraz Hasło Użytkownika Zarejestrowanego zostają usunięte oraz Użytkownik traci wszystkie prawa, tytuły i korzyści ze wszystkich ewentualnych akcji o cechach promocji lub konkursu, w których uczestniczył w ramach Serwisu.
 3. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Użytkownika Zarejestrowanego z obowiązku wywiązania się z wszelkich ewentualnych zobowiązań wobec Administratora lub osób trzecich, powstałych w ramach Serwisu lub w związku z Serwisem, co do których Użytkownik Zarejestrowany nie został zwolniony przez wierzyciela w sposób nie budzący wątpliwości w formie pisemnej.

§14. Wypowiedzenie Umowy przez Administratora

 1. Administrator uprawniony jest wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, jeżeli:
  1. Użytkownik Zarejestrowany korzysta z Serwisu, jego Zawartości lub Funkcjonalności w sposób sprzeczny z Umową,
  2. Użytkownik Zarejestrowany zamieszcza treści, do których wykorzystywanie Serwisu jest niedozwolone, w szczególności poprzez rozpowszechnianie treści pornograficznych, uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej, rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej,
  3. Użytkownik Zarejestrowany udostępnia przynależące mu Konto Użytkownika do używania osobom trzecim bez pisemnej zgody Administratora.
 2. Zgłoszenia podmiotu trzeciego dotyczące naruszenia w ramach lub przy wykorzystaniu Serwisu przez Użytkownika Zarejestrowanego przysługujących mu praw powinno spełniać kumulatywnie następujące kryteria:
  1. zawiera elektroniczny lub fizyczny podpis osoby, której przysługują prawa bądź działającej w imieniu i na rzecz podmiotu, któremu przysługują Prawa,
  2. zawiera precyzyjny opis Zawartości naruszającej wyżej wymienione Prawa wraz z załączeniem stosownych dokumentów,
  3. zawiera precyzyjny opis miejsca w Serwisie, gdzie ma miejsce naruszenie (wraz z załączeniem zrzutów ekranu Serwisu),
  4. zawiera dokładny adres, numer telefonu stacjonarnego oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) podmiotu zgłaszającego naruszenie,
  5. zawiera oświadczenie podmiotu zgłaszającego, złożone pod groźbą odpowiedzialności cywilnej oraz karnej, że informacje podane w zgłoszeniu są w najwyższym stopniu dokładne oraz zgodne ze Stanem faktycznym i mają na celu tylko i wyłącznie ochronę Praw, nie są zaś skierowane na wywołanie jakiejkolwiek szkody Administratorowi lub Użytkownikowi Zarejestrowanemu, któremu naruszono któregokolwiek z Praw,
  6. zawiera oświadczenie podmiotu zgłaszającego, że jest on podmiotem, któremu powyższe Prawa przysługują lub działa w imieniu i na rzecz takiego podmiotu, wraz z załączeniem prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa lub jego czytelnej kopii elektronicznej.
 3. W sytuacjach rodzących uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości zgłoszenia, określonego w ust. 1, Administrator może poprzestać na czasowym zablokowaniu dostępu do Zawartości, której dotyczy zgłoszenie. Usunięcie Konta Użytkownika lub zablokowanie dostępu do Zawartości nie oznacza jednoczesnego uznania, iż powyższe treści stanowią Zawartość naruszającą prawa podmiotu zgłaszającego.
 4. Zgłoszenie, które nie spełnia prawidłowo wszystkich kryteriów wymienionych w ust. 1 powyżej, nie może być traktowane jako wiarygodna wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności.
 5. Wszelkie zgłoszenia powinny być składane mailem na adres Administratora.
 6. Usunięcie Konta Użytkownika przez Administratora w przypadkach określonych w Regulaminie jest potwierdzane przez Administratora poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika Zarejestrowanego, aktywny w chwili usunięcia Konta.

§15. Wyłączenie odpowiedzialności Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego z Serwisu i skutki korzystania z Serwisu, jeżeli korzystanie nastąpiło w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane niezależnymi od Administratora zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Ponadto Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. w związku z przeprowadzaną konserwacją, przeglądem lub wymianą sprzętu) lub innych przyczyn niezależnych od Administratora.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Serwisu, po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych na stronach Serwisu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub jego kontrahentami. Określenie reguł świadczenia takich usług należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny. Ewentualne reklamacje kierowane do Administratora w tym zakresie będą przekazywane tym podmiotom.
 5. Administrator zastrzega, iż zakres Serwisu, jego Zawartość oraz Funkcjonalność może być w każdej chwili zmieniana przez Administratora. Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu udostępnianych funkcji z odpowiednim wyprzedzeniem.

§16. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownicy Zarejestrowani mogą składać reklamacje dotyczące spraw związanych z funkcjonowaniem Serwisu z wyłącznej winy Administratora. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Administratora lub drogą elektroniczną za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej (e-mail) Administratora: admin@papierowemotyle.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę oraz siedzibę Użytkownika Zarejestrowanego; b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu; c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich posiadanych dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych; d) datę zawarcia Umowy; e) podpis Użytkownika Zarejestrowanego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 1 powyżej, Administrator, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Użytkownika Zarejestrowanego drogą elektroniczną do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Reklamacja może być złożona w terminie dwunastu miesięcy od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja z wyłącznej winy Administratora. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez rozpoznania.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika celem zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta Użytkownika, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta Użytkownika lub Serwisu.
 6. Administrator udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika Zarejestrowanego na adres podany przez niego w reklamacji. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu maksymalnie o 30 (trzydzieści) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora (takie jak awarie sprzętu lub sieci internetowej). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 7. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownik Zarejestrowany może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym.

§17. Zmiana Regulaminu

 1. Niektóre świadczone w ramach Serwisu Funkcjonalności mogą podlegać Dodatkowym warunkom nieokreślonym w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności Umowie bądź odpowiedniej Licencji. Podczas korzystania z takiej Funkcjonalności, Użytkownik Zarejestrowany winien stosować się do Dodatkowych warunków oraz Regulaminu. W przypadku niezgodności między Dodatkowymi warunkami a Regulaminem, postanowienia Dodatkowych warunków mają charakter rozstrzygający. Treść Dodatkowych warunków dostępna jest w serwisie w sposób umożliwiający ich pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą Systemu, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Regulamin, w tym polityki oraz warunki, o których mowa w tym Regulaminie, stanowią całość Umowy i regulują korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu funkcjonowania Serwisu, Funkcjonalności Serwisu lub treści Regulaminu, Polityki ochrony Poufności lub Dodatkowych warunków w dowolnym czasie według własnego uznania. Wszelkie zmiany Regulaminu, Polityki Ochrony Poufności lub Dodatkowych warunków wchodzą w życie w ciągu 14 (czternastu) dni od opublikowania w ramach Serwisu lub – w przypadku Dodatkowych warunków – w terminie określonym w tych warunkach.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna pod następującym adresem: http://www.papierowemotyle.pl/index.php/redakcja/78-regulamin.
 5. O ile nie zostanie to w sposób wyraźny określone inaczej, wszelkie nowe funkcje w ramach Serwisu bądź Funkcjonalności podlegają Regulaminowi.

§18. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników lub Użytkowników Zarejestrowanych do Administratora, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu, udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
 2. Użytkownicy i Użytkownicy Zarejestrowani zgadzają się, że Umowa może zostać scedowana przez Administratora, w całości lub w części, na rzecz osoby trzeciej. Użytkownicy Zarejestrowani nie mogą scedować Umowy na rzecz jakichkolwiek podmiotów z uwagi na charakter Konta Użytkownika.
 3. Niniejszy dokument jak również dokumenty w nim powołane podlegają przepisom polskiego prawa, w tym w szczególności przepisom: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.).
 4. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Stronami, którzy zobowiązują się działać w dobrej wierze. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez właściwe sądy powszechne z siedzibą w Malborku.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.

Redakcja

Related Posts

Najnowsze opowiadania


Błękitne Marzenie

Był ciepły, wrześniowy wieczór. Słońce zbliżało się ku zachodowi, czerwonymi promieniami oświetlając budynki Częstochowy. Mieszczący się przy ulicy Cichej Dom studencki „Solaris” rozlokowany był w…

Piosenka

To był dzień jak każdy inny. Może trochę bardziej słoneczny. Trochę cieplejszy. Wyszłam wcześniej z pracy, było około 15:00. Szłam jak zawsze przez park. Wiatr…

Noc pozbawiona gwiazd

Wiatr wpadał przez otwarte okno poruszając cienką, białą zasłoną. Noc była czarna jak smoła. Nieoświetlona przez żadną z gwiazd. W oddali słychać było ujadanie psów…

Jeden dzień

6:40     Budzik. Z największym oporem macam ręką po zimnym parapecie i po chwili udaje mi się go wyłączyć. Leżę jeszcze przez 5 minut. Ten…

Gamer Girl

Poniedziałek, 9 maja, godzina 16:00 BrokenVision Do środka weszła dziewczyna. Miała na sobie zdecydowanie za dużą bluzę z kapturem, podarte dżinsy i kompletnie zero jakiegokolwiek…

Najnowsze Artykuły


Co różni literaturę naukową od popularnonaukowej

W świecie literatury, zarówno naukowej, jak i popularnonaukowej, istnieje wyraźna linia demarkacyjna, choć czasem subtelna, która oddziela te dwa gatunki. Ta granica nie jest jednak…

Jak w oryginalny sposób zapakować książkę na prezent?

Pamiętaj, że piękne opakowanie dodaje dodatkowego uroku prezentowi, sprawiając, że sama chwila wręczania staje się wyjątkowa. I choć książki nie oceniamy po okładce, to jeśli…

Legenda o Świętym Mikołaju

Klasyczna legenda o Świętym Mikołaju ma swoje korzenie w historii biskupa z Myry, świętego znanego jako Mikołaj Cudotwórca, który żył w IV wieku naszej ery…

Jak Bawić się na Halloween?

Jak Bawić się na Halloween? Halloween to magiczny i tajemniczy czas pełen dreszczyku emocji, idealny dzień do świętowania z przyjaciółmi lub na chwilę samotności z…

Czym się różni dystopia od antyutopii?

Czym się różni dystopia od antyutopii? Gatunki literackie „dystopia” i „antyutopia” są często używane wymiennie, co prowadzi do pewnych nieporozumień. Mimo że oba terminy odnoszą…

Najnowsze przemyślenia


Jakie książki najlepiej czytać na wiosnę?

Wiosna to czas odrodzenia, gdy natura budzi się do życia, a my razem z nią czujemy przypływ nowej energii. To idealny moment, aby zanurzyć się…

Literatura Młodzieżowa: Most między Światami

W świecie książek, literatura młodzieżowa jest niczym most łączący światy dzieciństwa z rzeczywistością dorosłych. Choć nazwa sugeruje, że jest to kategoria przeznaczona wyłącznie dla nastolatków,…

Playlisty do książek: hit czy kit?

Playlisty do książek: hit czy kit? Muzyka i literatura to dwie sztuki, które mają zdolność przenoszenia nas w inne światy, wywoływania emocji i pobudzania wyobraźni.…

Wakacyjna przygoda ze scrapbookingiem

Scrapbooking, czyli tworzenie albumów z pamiątkami, jest wspaniałym sposobem na zachowanie wspomnień i twórcze wyrażanie siebie. Jest to też doskonały sposób na wakacyjną nudę! Jeśli…

Sposoby na książki, czyli jak zaoszczędzić, uratować i porządkować lektury!

Jeśli wasza książka razem z wami chciała się wykąpać lub nie mieliście gdzie jej schować podczas deszczu to koniecznie jak najszybciej, kiedy to będzie możliwe,…